GDPR

Informace pro pacienty společnosti DAMEDIKA s.r.o. o zpracování jejich osobních údajů
Na základě nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrání fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů vás informujeme, že jsme poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zdravotních službách"). Tyto údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat pro splnění naši zákonné povinnosti (zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováni, zákon č. 48/1997 Sb.o veřejném zdravotním pojištění, zákon 563/1991 Sb.. o Účetnictví. zákon č. 586/1992 Sb.. o daních z příjmů.
Pro jaké účely vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?
 1. Poskytování zdravotních služeb
 2. Sdělování údajů o vašem zdravotním stavu dalším oprávněným osobám
 3. Poskytování údajů zdravotním pojišťovnám v rámci vyúčtování hrazených zdravotních služeb
 4. Objednáváni pacientů
 5. Vedení účetní a daňové evidence

Jaká osobní data zpracováváme?
 1. Základní identifikační údaje (např. jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, pohlaví, státní příslušnost, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění);
 2. Kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon)
 3. Informace o Vašem zdravotním stavu, výsledky laboratorních či jiných vyšetření.

Kdo je příjemcem vašich osobních údajů?
V souladu s ustanoveními právních předpisů mohou být vaše data předána jiným poskytovatelům zdravotní péče, orgánům veřejné moci a osobám oprávněným nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31. § 32. § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb.o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováni. Dále mohou být předány pracovištím provádějícím laboratorní zpracování vzorků, pracovištím vyžádané péče ( CT, MR,.....) a dále zdravotním pojišťovnám.
Vaše data neposkytujeme do zahraničí, ani je nezpracováváme za využití služeb dodavatelů ze zahraničí.
Jak dlouho vaše data uchováváme?
Údaje o zdravotním stavu pouze po nezbytně nutnou dobu danou naší povinností vyplývající z vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci. Další údaje uchováváme v souladu se zákony o archivnictví, případně dle požadavků zákona o účetnictví.
Jaká práva jako subjekt údajů máte?
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz (Platná legislativní nařízení o povinné archivaci zdravotní dokumentace jsou nadřazena GDPR)
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Koho můžete kontaktovat s dotazy nebo požadavky ohledně zpracování vašich osobních údajů které spravujeme?
Správce v rámci GDPR: MUDr. Karel DAĎA